Objednávky - VeLa - reštaurácia, ubytovanie

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Objednávky

Tu si môžete rezervovať a objednať ubytovanie v našom zariadení
 Apartmán Levandula
 Apartmán Orchidea
 Apartmán Slnečnica
 Apartmán Tulipán
 Izba Gerbera
 Izba Jablonka
 Izba Ruža


Ubytovacie pokyny 

 • V zariadení môže byť ubytovaný len hosť, ktorý je k ubytovaniu prihlásený. Za týmto účelom predloží pracovníkovi zariadenia pri príchode svoj občiansky preukaz, cestovný pas, alebo iný platný doklad o totožnosti.

 • Majiteľ zariadenia môže v zvláštnych prípadoch ponúknuť hosťovi aj iné ako pôvodné ubytovanie, pokiaľ sa podstatne nelíši od potvrdenej objednávky.

 • V deň príchodu je ubytovanie možné od 14.00 hod do 16.00 hod. Ubytovanie v inom čase si hosť musí dohodnúť s majiteľom zariadenia osobne alebo telefonicky.

 • V deň odchodu je hosť povinný opustiť zariadenie do 10.00 hod., ak nie je dohodnuté inak.

 • Za ubytovanie a poskytnuté služby je hosť povinný uhradiť cenu v súlade s platným cenníkom. Účet uhradí v hotovosti.

 • Prosíme o dodržiavanie nočného kľudu, ktorý je od 22.00 do 06.00 hod.

 • Hosť nesmie bez súhlasu majiteľa zariadenia prevádzať zmeny na zariadení, robiť zásahy do elektrickej či inej inštalácie.

 • Na izbách nie je hosťom dovolené používať vlastné elektrické a plynové – prenosné spotrebiče. Toto nariadenie sa netýka elektrických spotrebičov, slúžiacich na osobnú hygienu hosťa (holiaci strojček, masážny strojček, sušič vlasov a pod.)

 • Na izbách a v celom objekte platí prísny zákaz fajčenia.         
                              
 • Fajčenie je dovolené len na miestach na to určených.

 • Z bezpečnostných dôvodov nie je povolené ponechať deti  bez dozoru dospelých v izbe a ostatných priestoroch zariadenia. Pri vzniku úrazu alebo iných nepredvídaných okolností zodpovedá za dieťa osoba, s ktorou je dieťa prihlásené na pobyt.

 • Akékoľvek závady treba neodkladne nahlásiť majiteľovi zariadenia.

 • Posteľnú bielizeň, uteráky a osušky nevymieňame denne, slúžia na celotýždenný pobyt, taktiež je zakázané ich vynášanie k bazénu.

 • Pred odchodom z izby je ubytovaná osoba povinná uzavrieť vodovodné batérie, zhasnúť svetlá v izbe a kúpeľni, uzamknúť dvere do izby a v izbe Jablonka zatvoriť strešné okno.

 • Ubytovaní hostia sú povinní dodržiavať ustanovenia tohto ubytovacieho poriadku. V prípade, že ho závažným spôsobom porušia, môže majiteľ zariadenia zmluvný pomer zrušiť a žiadať náhradu prípadnej škody.

 • Parkovisko nie je strážené.

 • Sťažnosti, prípadné návrhy na zlepšenie ubytovania a kvality poskytovaných služieb prijíma majiteľ zariadenia.
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky